Καταγραφή

Kαταγραφή είναι η διαδικασία της απογραφής όλων των κειμηλίων των Ι . Ναών συμπεριλαμβανομένων  των φορητών εικόνων , τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων τέμπλων. Περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

  1. Φωτογράφιση με επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό.
  2. Ιστορική και λαογραφική έρευνα  για κάθε κειμήλιο ξεχωριστά .
  3. Συγγραφή βιβλίου που περιλαμβάνει την φωτογραφία του κάθε αντικειμένου μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας .
  4. Ψηφιοποίηση των αντικειμένων.

Αποτέλεσμα της καταγραφής είναι ,η δημιουργία ενός φυσικού  απογραφικού αρχείου (βιβλίο) ή ψηφιακό (USB) για κάθε Ι.Ναό που τεκμηριώνει και νομικά την ύπαρξη και κατοχή όλων των καταγραφέντων  ιερών κειμηλίων. 

registration
registration
registration

Kαταγραφή είναι η διαδικασία της απογραφής όλων των κειμηλίων των Ι . Ναών συμπεριλαμβανομένων  των φορητών εικόνων , τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων τέμπλων. Περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

  1. Φωτογράφιση με επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό.
  2. Ιστορική και λαογραφική έρευνα  για κάθε κειμήλιο ξεχωριστά .
  3. Συγγραφή βιβλίου που περιλαμβάνει την φωτογραφία του κάθε αντικειμένου μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας .
  4. Ψηφιοποίηση των αντικειμένων.

Αποτέλεσμα της καταγραφής είναι ,η δημιουργία ενός φυσικού  απογραφικού αρχείου (βιβλίο) ή ψηφιακό (USB) για κάθε Ι.Ναό που τεκμηριώνει και νομικά την ύπαρξη και κατοχή όλων των καταγραφέντων  ιερών κειμηλίων